Закрыть

Закрыть
Мамандықтар > Дизайн (бейін бойынша)

Дизайн (бейін бойынша)

02.03.2019

РММ «Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» техникалық және кәсіптік білім беру білім беру қызметінің түрі бойынша

RSE «Kazakh National Academy of Atrs under the name of T.Zhurgenov»on educational activity aspects of technical and vocational education


 2018ж. Классификатор бойынша

  • 0402000 «Дизайн (профиль бойынша)»: 
  • – 040201 3 – дизайнер;
  • 0402000 – »Design» (on a profile): – 040201 3 – designer

2021ж. Классификатор бойынша

  • «02110300 Графикалық және мультимедиялық дизайн» 
  • – біліктілігі « 4S02110304 – графикалық дизайнер»;
  • «02120100 Интерьер дизайны»
  • – біліктілігі «4S02120103 интерьер дизайнері»
  • «02120200 Киім дизайны»
  •  – біліктілігі «4S02120203 киім дизайнері»

Оқу жұмыс жоспары

ОЖЖ 2019 ж.

ОЖЖ 2020 ж.

ОЖЖ 2021 ж.

Қазақ ұлттық өнер академиясы колледжінің “Дизайн” мамандығы бойынша оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер. Т. Жүргенов